REGULAMIN KLUBU

W ramach niniejszego regulaminu podane słowa lub wyrażenia będą miały znaczenie określone poniżej:

Klub – Klub Fitness: BIO-SFERA Diana Łukaszewska z siedzibą w Łodzi (93-239) przy ul. Tatrzańskiej 124B

Klubowicz – osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie wykupionego wejścia jednorazowego lub pakietu usług lub systemu partnerskiego.

Pakiet usług – dowolny, wybrany z dostępnych pakiet wejść do klubu, określony ilościowo i czasowo z zakresu treningów personalnych, zajęć grupowych, wizyt dietetycznych oraz wizyt fizjoterapeutycznych

Pakiet 1+1 – dowolny, wybrany z dostępnych pakiet wejść do klubu, określony ilościowo i czasowo z zakresu zajęć grupowych w korzystniejszej cenie. Dostępny dla osób ćwiczących regularnie.

Pakiet fizjoterapeutyczny – dowolny, wybrany z dostępnych pakietów z zakresu fizjoterapii.

Opłata administracyjna – jednorazowa opłata w wysokości 15zł za członkostwo w klubie oraz produkcję karty klubowej.

Karta klubowa – karta zbliżeniowa wydawana członkom klubu po uiszczeniu opłaty administracyjnej.

System partnerski – program sportowy honorowany przez Klub w ramach współpracy partnerskiej np. Oksystem, Multisport.

PIERWSZA WIZYTA W BIO-SFERA Studio Sylwetki

 1. Każde wejście odbywa się poprzez recepcję klubu.
 2. Podczas pierwszej wizyty konieczne jest zapoznanie się z regulaminem Klubu oraz wypełnienie kwestionariusza osobowego.
 3. Pierwsza godzina zajęć grupowych dowolnie wybrana z grafiku jest bezpłatna. Nie dotyczy użytkowników systemów partnerskich.
 4. Każdy z Klubowiczów ma możliwość skorzystać z pierwszej bezpłatnej konsultacji fizjoterapeutycznej.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

 1. Klubowicz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klubu w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć grupowych, jak również imprez organizowanych przez Klub i jego partnerów. Wizerunek Klubowiczów będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Klubowicza będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak: zajęcia grupowe, zgromadzenie, impreza okolicznościowa, event itp.
 2. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem, podpisanie go oraz uiszczenie jednorazowej opłaty administracyjnej. W przypadku zagubienia karty klubowej Klubowicz zobowiązany jest powiadomić o tym pracownika recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych oraz uiszczeniu ponownej opłaty w wysokości 15 zł za produkcję karty.
 3. Z usług klubu mają prawo korzystać osoby pełnoletnie posiadające ważny pakiet usług lub wnoszące jednorazową opłatę za usługę. Osoby niepełnoletnie , które ukończyły 13 rok życia zobowiązane są posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Klubowicze po przyjściu przedstawiają kartę klubową w recepcji, klucze do szafek znajdują się w szafkach w szatni.
 5. Osoby nie posiadające karty mogą nie zostać wpuszczone na teren klubu.
 6. Zapisu na zajęcia można dokonać: osobiście w recepcji, telefonicznie, on-line lub wysyłając e-mail.
 7. Uruchomienie zapisów on-line poprzez stronę bio-sfera.com.pl możliwe jest tylko w przypadku podania adresu e-mail w powyższym kwestionariuszu osobowym, który będzie indywidualnym loginem do panelu zapisów.
 8. W zajęciach uczestniczyć można jedynie po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Wyjątkiem są osoby, które posiadają system partnerski.
 9. Ceny pakietów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik zamieszczony na stronie bio-sfera.com.pl.
 10. Regularne ćwiczenie pozwala korzystać z Pakietu 1+1. Pakiet należy wykupić jeden po drugim bez dnia przerwy. Jeśli między zakupionymi pakietami jest 1 lub więcej dni przerwy Klubowicz zobowiązany jest nabyć Pakiet po cenie standardowej.
 11. Cena pakietu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 12. Klub oferuje 10 % zniżki dla:
 • Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych po okazaniu legitymacji szkolnej
 • Studentów do 26 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej
 • Emerytów i rencistów po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty
 • Posiadaczy Miejskiej Karty Seniora
 1. Płatności za pakiet lub pojedyncze zajęcia dokonuje się kartą płatniczą lub gotówką według aktualnego cennika.
 2. Pakiet ilościowy i czasowy (open) jest ważny przez 30 dni od daty zakupu. Pakiety, które straciły ważność nie będą honorowane.
 3. Pakiet fizjoterapeutyczny oraz pakiet dietetyczny ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu. Pakiety, które straciły ważność nie będą honorowane.
 4. Klub umożliwia członkom klubu zawiesić swój aktywny pakiet jednorazowo na okres pełnych 7dni. Opcja ta dostępna jest każdorazowo przy wykupieniu pakietu.
 5. Zgłoszenie zawieszenia pakietu przez Klubowicza musi nastąpić w trakcie aktywności pakietu drogą telefoniczną lub osobiście w recepcji klubu. Okres zawieszenia pakietu, będzie liczony od dnia zgłoszenia. Po upływie okresu zawieszenia karnet automatycznie zostaje wznowiony.
 6. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zamrożenia karnetu na czas niedyspozycji uczestnika lub rezygnacji z aktywnego karnetu. W przypadku rezygnacji klub zwróci wartość karnetu pomniejszoną o koszt zajęć, które odbyły się do momentu zgłoszenia liczonych w cenie zajęć jednorazowych.
 7. Zawieszenie pakietu z datą wsteczną nie jest możliwe.
 8. Przez okres zawieszenia pakietu klubowicz nie może korzystać z usług świadczonych w klubie, jednakże zachowuje status klubowicza.
 9. Pakietem usług może posługiwać się tylko jego właściciel. W przypadku niewykorzystania zajęć w okresie 30 dni nie ma możliwości „odstąpienia” zajęć innej osobie lub odrobienia ich w innym terminie.
 10. Pakiet wejść nie jest przypisany do konkretnych zajęć grupowych.
 11. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony bądź niewykorzystany pakiet- niewykorzystany w terminie pakiet nie jest podstawą do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności pakietu
 12. Po upływie 6 miesięcy od ostatniego treningu ważność karty klubowicza wygasa. W celu ponownego przystąpienia do Klubu obowiązkowe jest ponowne uiszczenie opłaty administracyjnej.
 13. Po skończonych ćwiczeniach Klubowicz ma obowiązek odłożenia sprzętu na właściwe miejsce oraz przywrócenia sprzętu do ustawień podstawowych. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 14. Sprzęt do ćwiczeń powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie wątpliwości co do sposobu korzystania ze sprzętu Klubowicz ma obowiązek poprosić o pomoc pracownika Klubu
 15. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu.
 16. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej.
 17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szafkach, jak również rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu.
 18. Na terenie Klubu zabranie się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków farmaceutycznych i odurzających oraz posiadania i używania wszelkich przedmiotów uznawanych za niebezpieczne.
 19. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wprowadzać dzieci na salę ćwiczeń.
 20. Klub nie świadczy opieki nad dziećmi, w związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są na własny koszt i odpowiedzialność zorganizować opiekę nad dzieckiem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające w kąciku zabaw bez opieki. Rodzice / opiekunowie prawni odpowiadają za szkody wyrządzone przez dziecko.
 21. Do sterowania sprzętem AV, klimatyzacją, itp, uprawniony jest tylko pracownik Klubu.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. Klubowicz przed rozpoczęciem ćwiczeń powinien skonsultować się z lekarzem celem ustalenia swojej sprawności fizycznej i możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Każdy z klubowiczów przystępuję do ćwiczeń na własną odpowiedzialność.
 2. W razie wątpliwości co do możliwości wykonywania określonych ćwiczeń, złego samopoczucia lub jakichkolwiek dolegliwości Klubowicz powinien wstrzymać się od wykonywania ćwiczeń, powiadomić o zaistniałej sytuacji pracownika Klubu i zasięgnąć porady lekarza.
 3. Urazy, kontuzje, złe samopoczucie, wszelkie poważne problemy zdrowotne oraz ciąże należy zgłaszać instruktorowi przed treningiem.
 4. Kobiety ciężarne powinny przystąpić do zajęć ruchowych za zgodą lekarza prowadzącego.
 5. Limit otwarcia grup ustala Klub w zależności od rodzaju zajęć.
 6. W przypadku odwołania zajęć grupowych przez Klub Klubowicz mam możliwość przepisania się na inne zajęcia grupowe aby jego pakiet nie uległ przeterminowaniu.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w grafiku zajęć lub odwołania zajęć grupowych o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować telefonicznie lub drogą mailową osoby zapisane na dane zajęcia.
 8. W przypadku rezygnacji z zajęć wymagane jest samodzielne wykreślenie się poprzez logowanie się na swoim koncie bio-sfera.com.pl lub zgłoszenie tego faktu drogą telefoniczną nie później niż 2h przed zajęciami. Po przekroczeniu czasu rezerwacja zostaje uznana za wykorzystaną.
 9. Nieodwołanie rezerwacji na wybranych wcześniej zajęciach wiąże się z utratą danego wejścia (karnet ilościowy) lub ze skróconą ważnością karnetu o 4 dni (karnet OPEN). Natomiast użytkownicy systemów partnerskich będą mieli zablokowaną możliwość zapisów do 7 dni.
 10. Ćwiczący zobligowany jest posiadać strój sportowy, obuwie sportowe (zmienne) oraz ręcznik do treningu. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie stosowanie się do powyższych zasad stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług klubu.
 2. Aby uzyskać fakturę za świadczone usługi Klubowicz zobowiązany jest poinformować o zamiarze jej uzyskania przed dokonaniem transakcji oraz pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Bez wcześniejszego zgłoszenia nie będzie możliwe jej uzyskanie. Faktury są wydawane w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi i dostępne są do odbioru w recepcji Klubu.
 3. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prowadzącego Klub.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z zajęć Klubu stanowią załącznik do niniejszego regulaminu