PIERWSZA WIZYTA W BIO-SFERA Studio Sylwetki

 1. Każde wejście odbywa się poprzez recepcję klubu.
 2. Podczas pierwszej wizyty konieczne jest podanie w recepcji klubu pełnych danych teleadresowych.
 3. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem, podpisanie go oraz uiszczenie jednorazowej opłaty członkowskiej w wysokości 10zł jako pokrycie kosztu produkcji karnetu. W przypadku zagubienia karty Klient zobowiązany jest powiadomić o tym pracownika w recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczenia przez Niego ponownej opłaty w wysokości 10 zł za produkcję karty.
 4. Pierwsza wizyta w klubie jest bezpłatna **

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

 1. Nabycie członkostwa w Klubie jest równoznaczne ze zgodą na  nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Klubowicza oraz przetwarzanie danych osobowych przez fitness klub Bio-Sfera na stronie www Klubu, portalach społecznościowych oraz innych mediów promujących działalność Klubu.
 2. Z usług klubu mają prawo korzystać osoby, które ukończyły 15 rok życia, posiadające ważny karnet lub wnoszące jednorazową opłatę za usługę. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Członkowie BIO-SFERA Studio Sylwetki po przyjściu przedstawiają karnet w recepcji i otrzymują klucz do szafki.
 4. Po treningu ćwiczący zwracają klucze od szafek i w zamian otrzymują karnet. W przypadku zgubienia klucza od szafki członek jest zobowiązany wpłacić do kasy Klubu 20 zł, w przeciwnym razie okres aktualnego abonamentu na zajęcia zostanie skrócony o 10 dni.
 5. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 6. Zapisu na zajęcia można dokonać: osobiście w recepcji, telefonicznie lub wysyłając sms lub korzystając z mozliwości zapisów on-line na stronie internetowej www.bio-sfera.com.pl
 7. W zajęciach uczestniczyć można jedynie po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu odpowiedniego karnetu. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Wyjątkiem są osoby, które posiadają kartę MultiSport PLUS / OK System.
 8. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik zamieszczony na stronie www.bio-sfera.com.pl.
 9. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 10. BIO-SFERA Studio Sylwetki oferuje zniżki studenckie i dla emerytów za okazaniem ważnej legitymacji. Zniżki studenckie dotyczą osób uczących się do 26 roku życia.
 11. Płatności za karnet lub pojedyncze zajęcia dokonuje się kartą lub gotówką według aktualnego cennika
 12. Karnet ilościowy i open jest ważny przez 30 dni od daty pierwszego wejścia na zajęcia fitness. Należy przestrzegać ich ważności. Karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.
 13. Karnetem może posługiwać się tylko jego właściciel. W przypadku niewykorzystania zajęć w okresie 30 dni nie ma możliwości „odstąpienia” zajęć innej osobie.
 14. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony bądź niewykorzystany karnet – niewykorzystany w terminie karnet nie jest podstawą do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu
 15. Po upływie 6 miesięcy od ostatniego treningu ważność członkostwa wygasa, w związku z czym obowiązkowe jest ponowne uiszczenie opłaty członkowskiej.
 16. Za szkody materialne wynikłe na skutek niezachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.
 17. Po skończonych ćwiczeniach Klient ma obowiązek odłożenia sprzętu na właściwe miejsce oraz przywrócenia sprzętu do ustawień podstawowych.
 18. Sprzęt do ćwiczeń powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie wątpliwości co do sposobu korzystania ze sprzętu Klient ma obowiązek poprosić o pomoc pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę bądź krzywdę spowodowaną niewłaściwym użyciem sprzętu.
 19. Klienci zobowiązani są do przestrzegania porządku i zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego.
 20. Na terenie BIO-SFERA Studio Sylwetki zabrania się palenia tytoniu oraz przynoszenia i picia alkoholu, zażywania środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.) oraz posiadania i używania wszelkich przedmiotów uznawanych za niebezpieczne.
 21. Członkowie BIO-SFERA Studio Sylwetki zobowiązani są do zachowania spokoju i postawy sportowej na terenie Klubu i w jego najbliższej okolicy.
 22. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej.
 23. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szafkach, jak również rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu.
 24. Do sterowania sprzętem AV, klimatyzacją, itp, uprawniony jest tylko pracownik BIO-SFERA Studio Sylwetki
 25. Nie przestrzeganie powyższych zasad może stanowić rażące naruszenie Regulaminu Klubu.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
 2. Kobiety ciężarne powinny przystąpić do zajęć ruchowych za zgodą lekarza prowadzącego.
 3. Urazy, kontuzje, złe samopoczucie, wszelkie poważne problemy zdrowotne oraz ciąże należy zgłaszać instruktorowi przed treningiem.
 4. Klient przed rozpoczęciem ćwiczeń powinien skonsultować się z lekarzem celem ustalenia swojej sprawności fizycznej i możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego.
 5. W razie wątpliwości co do możliwości wykonywania określonych ćwiczeń, złego samopoczucia lub jakichkolwiek dolegliwości Klient powinien wstrzymać się od wykonywania ćwiczeń, powiadomić o zaistniałej sytuacji pracownika Klubu i zasięgnąć porady lekarza.
 6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc we wszystkich grupach, pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut, BIO-SFERA Studio Sylwetki nie gwarantuje miejsca w grupie.
 7. Limit otwarcia grup ustala BIO-SFERA Studio Sylwetki w zależności od rodzaju zajęć.
 8. W przypadku nie otwarcia się grupy Klient ma możliwość przepisania się do innej grupy.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w grafiku zajęć lub rozwiązania grupy, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować telefonicznie lub osobiście osoby zapisane na dane zajęcia. W przypadku rozwiązania grupy BIO-SFERA Studio Sylwetki zaproponuje alternatywne zajęcia. Odwołane przez Klub zajęcia nie przepadają, a ich odrobienie możliwe jest w najbliższym możliwym terminie.
 10. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o wykreślenie się samodzielnie poprzez logowanie się na swoim koncie www.bio-sfera.com.pl lub o zgłoszenie tego faktu drogą telefoniczną nie później niż 2h przed zajęciami.
 11. Nieusprawiedliwiona nieobecność na wybranych wcześniej zajęciach wiąże się z utratą danego wejścia (karnet ilościowy) lub ze skróconą ważnością karnetu o 1 dzień (karnet OPEN). Natomiast użytkownicy OKsystem lub Multisport będą mieli zablokowaną możliwość zapisów przez 1 dzień.
 12. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) istnieje możliwość zamrożenia karnetu na czas niedyspozycji uczestnika.
 13. Ćwiczący muszą przynosić własny strój sportowy, obuwie sportowe (zmienne) oraz ręcznik do treningu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez BIO-SFERA Studio Sylwetki prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury są wydawane w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi i dostępne są do odbioru w recepcji Klubu.
 2. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prowadzącego BIO-SFERA Studio Sylwetki
 3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie danych BIO-SFERA Studio Sylwetki, a Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom.

*opłata członkowska nie obowiązuje systemów partnerskich Oksystem oraz Multisport

**nie dotyczy systemów partnerskich Oksystem oraz Multisport