REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO BIO-SFERA

dotyczący osób uprawiających aktywność sportową w ramach tzw. sportu zawodowego (profesjonalnego)

 

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z infrastruktury, powierzchni i urządzeń obiektu klubu sportowego Bio-sfera, każda osoba zobowiązana jest we własnym zakresie do zapoznania się z aktualnymi zakazami, nakazami i ograniczeniami wynikającymi z obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub innego aktu prawnego regulującego analogiczny stan faktyczny, w szczególności związanymi z ograniczeniem funkcjonowania obiektów sportowych, zakazem korzystania z obiektów sportowych przez osoby nie działające w tzw. sporcie profesjonalnym czy dodatkowymi obowiązkami dotyczącymi zwiększonych zasad bezpieczeństwa i higieny.
 2. Przez Polski Związek Sportowy rozumie związek sportowy działający na podstawie zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o sporcie, wskazany w wykazie polskich związków sportowych na stronie Ministerstwa Sportu, pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/polskie-zwiazki-sportowe, organizujący i prowadzący współzawodnictwo sportowego w zakresie określonym statutem danego związku sportowego.
 3. Bio-sfera z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-239, ul. Tatrzańska 124B) jest licencjonowanym klubem sportowym – członkiem Polskiego Związku Przeciągania Liny z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-355, ul. Konarskiego 4A/027), o numerze licencji sportowej PZPL-K21/243, uchwaloną Uchwałą Zarządu nr 12/01/2021. Na mocy posiadanej licencji Bio-sfera uprawniona jest do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w przeciąganiu liny oraz innych aktywnościach organizowanych przez PZPL.
 4. Jako członek Polskiego Związku Przeciągania Liny Bio-sfera jest uprawniona do występowania o licencje zawodnicze dla zawodników trenujących w klubie sportowym w Łodzi, przy Tatrzańskiej 124B, 93-239 Łódź
 5. Bio-sfera zapewnia wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do informacji na temat możliwości uzyskania ww. licencji zawodnika, w tym na żądanie może przekazać deklaracje i wnioski, które są dostępne w recepcji klubu.
 6. Osoba wypełniająca deklarację o wydanie licencji zawodnika PZPL jest zobowiązana oświadczyć, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych w wykonywaniu przez nią aktywności sportowej (sportu wyczynowego), a stan zdrowia pozwala na treningi zawodnicze lub współzawodnictwo sportowe w ramach uczestnictwa w PZPL.
 7. Decyzję o wydaniu licencji zawodniczej i nadaniu odpowiedniego numeru podejmuje Polski Związek Przeciągania Liny. Po wydaniu decyzji o przyznaniu licencji, informacja ta zostanie przekazana do klubu, a osobie wnioskujące zostanie przydzielony indywidualny numer licencji.
 8. Osoba zamierzająca skorzystać z obiektu klubu sportowego Bio-sfera jest każdorazowo zobowiązana do okazania przedstawicielowi klubu sportowego Bio-sfera swojej legitymacji członkowskiej w polskim związku sportowy, z widocznym numerem licencji wraz z decyzją o powołaniu tej osoby do kadry narodowej tego związku oraz dowodem tożsamości identyfikującym daną osobę.
 9. Osoba korzystająca obiektu klubu sportowego Bio-sfera musi posiadać ważny karnet (abonament) lub być w inny sposób uprawniona do przebywania na terenie i korzystania z usług klubu sportowego Bio-sfera
 10. Warunkiem skorzystania z infrastruktury, powierzchni i urządzeń obiektu klubu sportowego Bio-sfera, poza obowiązkiem wskazanym w pkt. VIII i IX. powyżej, jest podpisanie (złożenie) Deklaracji Sportowca Wyczynowego, wg wzoru obowiązującego w klubie sportowym Bio-sfera, wraz z wymaganymi załącznikami w postaci Klauzuli informacyjnej RODO oraz niniejszego Regulaminu.
 11. Z infrastruktury, powierzchni i urządzeń obiektu klubu sportowego Bio-sfera mogą korzystać również inne osoby uczestniczące w zgrupowaniu lub współzawodnictwie sportowym, po okazaniu stosownego potwierdzenia (dokumentu, zaświadczenia) wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie sportowca lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.
 12. Wszystkie osoby korzystające z obiektu klubu sportowego Bio-sfera zobowiązane są przestrzegać wszelkie zasady porządkowe obowiązujące w klubie, w tym Regulamin Klubu Sportowego Bio-sfera – Ogólne Warunki Umowy (w zakresie odpowiadającym ogólnym zasadom korzystania z obiektu). Osoba, podpisując niniejszy regulamin, oświadcza, iż zapoznała się z zasadami i regulaminem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie je i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.