REGULAMIN KLUBU

 

W ramach niniejszego regulaminu podane słowa lub wyrażenia będą miały znaczenie określone poniżej:

Klub – Klub Fitness: BIO-SFERA Diana Łukaszewska z siedzibą w Łodzi (93-239) przy ul. Tatrzańskiej 124B

Klubowicz – osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie wykupionego wejścia jednorazowego lub pakietu usług lub systemu partnerskiego.

Pakiet usług – dowolny, wybrany z dostępnych pakiet wejść do klubu, określony ilościowo i czasowo z zakresu treningów personalnych, zajęć grupowych, wizyt dietetycznych oraz wizyt fizjoterapeutycznych

Pakiet 1+1 – dowolny, wybrany z dostępnych pakiet wejść do klubu, określony ilościowo i czasowo z zakresu zajęć grupowych w korzystniejszej cenie. Dostępny dla osób ćwiczących regularnie.

Pakiet fizjoterapeutyczny – dowolny, wybrany z dostępnych pakietów z zakresu fizjoterapii.

Opłata administracyjna – jednorazowa opłata w wysokości 25zł za członkostwo w klubie oraz produkcję karty klubowej.

Karta klubowa – karta zbliżeniowa wydawana członkom klubu po uiszczeniu opłaty administracyjnej.

System partnerski – program sportowy honorowany przez Klub w ramach współpracy partnerskiej np. Medicover, Multisport, Fitprofit

Kaucja – depozyt gotówkowy przypisany do konta klienta. W przypadku rezygnacji z usług Klubu kaucja jest w pełnej kwocie zwracana Klubowiczowi.

 

PIERWSZA WIZYTA W BIO-SFERA

 1. Każde wejście odbywa się poprzez recepcję klubu.
 2. Podczas pierwszej wizyty konieczne jest zapoznanie się z regulaminem Klubu oraz wypełnienie kwestionariusza osobowego

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z usług KLUBU

 1. Klubowicz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klubu w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć grupowych, jak również imprez organizowanych przez Klub i jego partnerów. Wizerunek Klubowiczów będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Klubowicza będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak: zajęcia grupowe, zgromadzenie, impreza okolicznościowa, event itp.
 2. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem, podpisanie go oraz uiszczenie jednorazowej opłaty administracyjnej. W przypadku zagubienia karty klubowej Klubowicz zobowiązany jest powiadomić o tym pracownika recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych oraz uiszczeniu ponownej opłaty w wysokości 25 zł za produkcję karty.
 3. Z usług klubu mają prawo korzystać osoby pełnoletnie posiadające ważny pakiet usług lub wnoszące jednorazową opłatę za usługę. Osoby niepełnoletnie , które ukończyły 13 rok życia zobowiązane są posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Klubowicze po przyjściu przedstawiają kartę klubową w recepcji, klucze do szafek znajdują się w szafkach w szatni.
 5. Osoby nie posiadające karty mogą nie zostać wpuszczone na teren klubu.
 6. Klubowicz może zapisać się na zajęciawyłącznie posiadając aktywny opłacony karnet.
 7. Zapisu na zajęcia można dokonać: osobiście w recepcji, telefonicznie, on-line lub wysyłając e-mail.
 8. Uruchomienie zapisów on-line poprzez stronę bio-sfera.com.pl możliwe jest tylko w przypadku podania adresu e-mail w powyższym kwestionariuszu osobowym, który będzie indywidualnym loginem do panelu zapisów.
 9. Zapis na zajęcia możliwy jest tylko po uprzednim uiszczeniu kaucji.
 10. W zajęciach uczestniczyć można jedynie po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na recepcji Klubu lub na stronie bio-sfera.com.pl. Wyjątkiem są osoby, które posiadają system partnerski.
 11. Klubowicz posiadający kartę Multisport Plus oraz Fitprofit może korzystać z 1 h zajęć dziennie.
 12. Ceny pakietów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik zamieszczony na stronie bio-sfera.com.pl.
 13. Regularne ćwiczenie pozwala korzystać z Pakietu 1+1. Pakiet należy wykupić jeden po drugim bez dnia przerwy. Jeśli między zakupionymi pakietami jest 1 lub więcej dni przerwy Klubowicz zobowiązany jest nabyć Pakiet po cenie standardowej.
 14. Cena pakietu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 15. Klub oferuje 10 % zniżki dla:
 • Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych po okazaniu legitymacji szkolnej
 • Studentów do 26 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej
 • Emerytów i rencistów po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty
 • Posiadaczy Miejskiej Karty Seniora
 1. Płatności za pakiet lub pojedyncze zajęcia dokonuje się kartą płatniczą, gotówką według aktualnego cennika lub płatność przelewem przez Przelewy 24 – jeśli ją wybierzesz, musisz pamiętać za każdym razem o przedłużaniu karnetu.
 2. Pakiet czasowy (open) jest ważny przez 30 dni od daty zakupu. Pakiet ilościowy traci ważność w chwili wykorzystania ostatniego wejścia. Niewykorzystany pakiet ilościowy traci ważność po upływie 30 dni. Pakiety, które nie zostały wykorzystane i straciły ważność nie będą honorowane.
 3. Pakiet fizjoterapeutyczny oraz pakiet dietetyczny ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu. Pakiety, które straciły ważność nie będą honorowane.
 4. Klub umożliwia członkom klubu zawiesić swój aktywny pakiet jednorazowo na okres do pełnych 7dni. Opcja ta dostępna jest każdorazowo przy wykupieniu pakietu.
 5. Zgłoszenie zawieszenia pakietu przez Klubowicza musi nastąpić w trakcie aktywności pakietu drogą telefoniczną lub osobiście w recepcji klubu. Okres zawieszenia pakietu, będzie liczony od dnia zgłoszenia. Po upływie okresu zawieszenia karnet automatycznie zostaje wznowiony.
 6. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zamrożenia karnetu na czas niedyspozycji uczestnika lub rezygnacji z aktywnego karnetu. W przypadku rezygnacji klub zwróci wartość karnetu pomniejszoną o koszt zajęć, które odbyły się do momentu zgłoszenia liczonych w cenie zajęć jednorazowych.
 7. Zawieszenie pakietu z datą wsteczną nie jest możliwe.
 8. Przez okres zawieszenia pakietu klubowicz nie może korzystać z usług świadczonych w klubie, jednakże zachowuje status klubowicza.
 9. Pakietem usług może posługiwać się tylko jego właściciel. W przypadku niewykorzystania zajęć w okresie 30 dni nie ma możliwości „odstąpienia” zajęć innej osobie lub odrobienia ich w innym terminie.
 10. Pakiet wejść nie jest przypisany do konkretnych zajęć grupowych.
 11. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony bądź niewykorzystany pakiet- niewykorzystany w terminie pakiet nie jest podstawą do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności pakietu
 12. Po upływie 6 miesięcy od ostatniego treningu ważność karty klubowicza wygasa. W celu ponownego przystąpienia do Klubu obowiązkowe jest ponowne uiszczenie opłaty administracyjnej.
 13. Po skończonych ćwiczeniach Klubowicz ma obowiązek odłożenia sprzętu na właściwe miejsce oraz przywrócenia sprzętu do ustawień podstawowych. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 14. Sprzęt do ćwiczeń powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie wątpliwości co do sposobu korzystania ze sprzętu Klubowicz ma obowiązek poprosić o pomoc pracownika Klubu
 15. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu.
 16. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej.
 17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szafkach, jak również rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu.
 18. Na terenie Klubu zabranie się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków farmaceutycznych i odurzających oraz posiadania i używania wszelkich przedmiotów uznawanych za niebezpieczne.
 19. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wprowadzać dzieci na salę ćwiczeń.
 20. Klub nie świadczy opieki nad dziećmi, w związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są na własny koszt i odpowiedzialność zorganizować opiekę nad dzieckiem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające na terenie obiektu bez opieki. Rodzice / opiekunowie prawni odpowiadają za szkody wyrządzone przez dziecko.
 21. Do sterowania sprzętem AV, klimatyzacją, itp, uprawniony jest tylko pracownik Klubu.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. Klubowicz przed rozpoczęciem ćwiczeń powinien skonsultować się z lekarzem celem ustalenia swojej sprawności fizycznej i możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Każdy z klubowiczów przystępuję do ćwiczeń na własną odpowiedzialność.
 2. W razie wątpliwości co do możliwości wykonywania określonych ćwiczeń, złego samopoczucia lub jakichkolwiek dolegliwości Klubowicz powinien wstrzymać się od wykonywania ćwiczeń, powiadomić o zaistniałej sytuacji pracownika Klubu i zasięgnąć porady lekarza.
 3. Urazy, kontuzje, złe samopoczucie, wszelkie poważne problemy zdrowotne oraz ciąże należy zgłaszać instruktorowi przed treningiem.
 4. Kobiety ciężarne powinny przystąpić do zajęć ruchowych za zgodą lekarza prowadzącego.
 5. Limit otwarcia grup ustala Klub w zależności od rodzaju zajęć.
 6. W przypadku odwołania zajęć grupowych przez Klub Klubowicz mam możliwość przepisania się na inne zajęcia grupowe aby jego pakiet nie uległ przeterminowaniu.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w grafiku zajęć lub odwołania zajęć grupowych o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować telefonicznie lub drogą mailową osoby zapisane na dane zajęcia.
 8. W przypadku rezygnacji z zajęć wymagane jest samodzielne wykreślenie się poprzez logowanie się na swoim koncie bio-sfera.com.pl lub zgłoszenie tego faktu drogą telefoniczną nie później niż 1,5h przed zajęciami. Po przekroczeniu czasu rezerwacja zostaje uznana za wykorzystaną.
 9. Każdy klubowicz zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty o równowartości jednorazowego wejścia tytułem kaucji.
 10. Kaucję wpłacamy przed pierwszymi zajęciami lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć
 11. W przypadku braku wpłaconej kaucji pracownik Recepcji ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach
 12. Nieodwołanie rezerwacji na wybranych wcześniej zajęciach, wyznaczonej wizycie fizjoterapeutycznej lub treningu personalnego wiąże się z utratą wpłaconej kaucji tytułem jednorazowego wejścia.
 13. W sytuacji gdy zostanie potrącona kaucja wymagana jest wpłata o równowartości jednorazowego wejścia celem jej uzupełnienia.
 14. W przypadku braku wpłaconej kaucji, brak odwołania zajęć skutkuje utratą wejścia z karnetu lub skrócenia karnetu Open o 4 dni.
 15. Kaucję będzie można odebrać, po upływie 3 miesięcy, w dowolnym momencie w przypadku decyzji o rezygnacji z członkostwa w Klubie.
 16. Ćwiczący zobligowany jest posiadać strój sportowy, obuwie sportowe (zmienne) oraz ręcznik do treningu. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie stosowanie się do powyższych zasad stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług klubu.
 2. Aby uzyskać fakturę za świadczone usługi Klubowicz zobowiązany jest poinformować o zamiarze jej uzyskania przed dokonaniem transakcji oraz pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Bez wcześniejszego zgłoszenia nie będzie możliwe jej uzyskanie. Faktury są wydawane w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi i dostępne są do odbioru w recepcji Klubu.
 3. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prowadzącego Klub.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z zajęć Klubu stanowią załącznik do niniejszego regulaminu

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jestem ja, czyli Diana Łukaszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BIO-SFERA Diana Łukaszewska w Łodzi (93-239) przy ul. Tatrzańskiej 124B.

Dane identyfikacyjne: NIP: 8882894333, REGON: 362473287

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych napisz na adres mailowy: kontakt@bio-sfera.com.pl lub zadzwoń na numer: 780 183 552

 

Po co mi Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane w celu:

 • zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług związanych z rekreacją ruchową;
 • zapewnienia właściwej ochrony przed wszelkiego rodzaju ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia związanymi z przeprowadzanymi zajęciami fitness;
 • spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie księgowości i podatków;
 • marketingowym, w tym w oparciu o dobrowolną i opcjonalną zgodę, poprzez przekazywanie informacji o moich usługach, promocjach, cennikach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]) oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być w określonych wypadkach również mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie wizerunku oraz danych dotyczących zdrowia jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów handlowych również na adres e-mail oraz numer telefonu to podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz art. 172 Prawo telekomunikacyjne

 

Komu przekazuję Twoje dane:

Twoje dane przekazuję:

 • podmiotowi zajmującemu się obsługą księgowo-podatkową prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej;
 • podmiotowi zapewniającemu narzędzie do zarządzania klubem fitness;
 • podmiotowi udostepniającemu system do zapisywania się na zajęcia fitness online;
 • jeżeli korzystasz z naszego klubu fitness w oparciu o karty sportowe (np. Medicover, Multisport) Twoje dane możemy, w celach rozliczeniowych, przekazywać do operatorów tych kart i związanych z nimi programów.

 

Twój wizerunek będzie mógł zostać ujawniony nieograniczonej licznie osób odwiedzających naszą stronę internetową, nasze profile w portalach społecznościowych i serwisach internetowych oraz osób zapoznających się z naszymi materiałami promocyjnymi lub reklamowymi.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Jak długo przechowuję Twoje dane?

Twoje dane przechowuję przez okres:

 • niezbędny do realizacji łączącej nas umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań;
 • niezbędny do realizacji naszych ustawowych obowiązków, a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia, do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych;
 • prowadzenia przez nas marketingu, w tym marketingu bezpośredniego, nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

 

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

 

W zakresie w jakim przetwarzam Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej odwołania w dowolnym momencie.

Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem.

 

Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić, gdy przetwarzam Twoje dane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją, chyba że dotyczy on marketingu bezpośredniego.

 

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem?

Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

 

Czy musisz podać mi swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z oferty mojego klubu fitness.

 

Twoje dane nie będą wykorzystywane przeze mnie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.UE.L.2016.119.1.).