Zasady bezpieczeństwa pracowników dotyczące COVID-19

Celem wdrażanych procedur jest: 

 1. zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników Bio-sfera., 
 2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z  zewnątrz, 
 3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie klubu, 
 4. kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. Procedury dla pracowników: 
 5. Pracownicy/trenerzy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących  objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować  się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem  zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i  poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 
 6. Działania niewymagające fizycznej obecności pracowników w klubie mogą być  realizowane zdalnie. 
 7. Klub zapewnia pracownikom maseczki lub przyłbice ochronne i środki do dezynfekcji  rąk. 
 8. Klub zapewnia możliwość zachowania odległości między pracownikami co najmniej 1,5  m.  
 9. Spotkania i narady wewnętrzne, jeśli konieczne, prowadzone są zdalnie, za  pośrednictwem komunikatora Messenger.  

Wytyczne dla pracowników: 

 • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce  wodą z mydłem, 
 • nosić osłonę nosa i ust, maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami  (minimum 1,5 metry), 
 • zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem  pracy (rekomendowane minimum 1,5 m), 
 • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją  znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie  alkoholu (min. 60%), 
 • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak  najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, 
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 
 • używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą),
 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w  trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni  dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki świateł czy  urządzeń. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi  stykają się klienci;
 • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka  możliwość. 

Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa  uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie  (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:

 • przed i po pracy z klientem, 
 • po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp, 
 • przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu, 
 • po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku  kasłania, kichania, 
 • przed i po skorzystaniu z toalety, 
 • przed wejściem do pomieszczenia dla personelu, 
 • przed i po posiłku, spożywaniu napojów. 

Procedury w przypadku wystąpienia ryzyka COVID-19 na terenie klubu: 

 1. Pracownicy/trenerzy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących  na chorobę zakaźną nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra  

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także  obowiązujących przepisów prawa. 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku  pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy taka  osoba niezwłocznie powinna to zgłosić przełożonemu i odstąpić od pracy, a następnie  udać się transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).  
 2. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym  jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ klient, musi być gruntownie  sprzątnięty, zgodnie z procedurami zakładowymi a powierzchnia dotykowa (jak klamki,  poręcze, uchwyty) zdezynfekowana, poza normalnym harmonogramem.  
 4. Klub w przypadku wystąpienia takiej sytuacji będzie stosował się do zaleceń  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć  dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

Powyższe zasady przedstawiono pracownikom Bio-sfera do wiadomości osobiście w miejscu  pracy i za pośrednictwem elektronicznych form komunikacji.