INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jestem ja, czyli Diana Łukaszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BIO-SFERA Diana Łukaszewska w Łodzi (93-239) przy ul. Tatrzańskiej 124B.

Dane identyfikacyjne: NIP: 8882894333, REGON: 362473287

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych napisz na adres mailowy: kontakt@bio-sfera.com.pl lub zadzwoń na numer: 780 183 552

Po co mi Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane w celu:

 • zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług związanych z rekreacją ruchową;
 • zapewnienia właściwej ochrony przed wszelkiego rodzaju ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia związanymi z przeprowadzanymi zajęciami fitness;
 • spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie księgowości i podatków;
 • marketingowym, w tym w oparciu o dobrowolną i opcjonalną zgodę, poprzez przekazywanie informacji o moich usługach, promocjach, cennikach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]) oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być w określonych wypadkach również mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie wizerunku oraz danych dotyczących zdrowia jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów handlowych również na adres e-mail oraz numer telefonu to podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz art. 172 Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekazuję Twoje dane:

Twoje dane przekazuję:

 • podmiotowi zajmującemu się obsługą księgowo-podatkową prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej;
 • podmiotowi zapewniającemu narzędzie do zarządzania klubem fitness;
 • podmiotowi udostepniającemu system do zapisywania się na zajęcia fitness online;
 • jeżeli korzystasz z naszego klubu fitness w oparciu o karty sportowe (np. OKSystem, Multisport) Twoje dane możemy, w celach rozliczeniowych, przekazywać do operatorów tych kart i związanych z nimi programów.

Twój wizerunek będzie mógł zostać ujawniony nieograniczonej licznie osób odwiedzających naszą stronę internetową, nasze profile w portalach społecznościowych i serwisach internetowych oraz osób zapoznających się z naszymi materiałami promocyjnymi lub reklamowymi.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przechowuję Twoje dane?

Twoje dane przechowuję przez okres:

 • niezbędny do realizacji łączącej nas umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań;
 • niezbędny do realizacji naszych ustawowych obowiązków, a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia, do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych;
 • prowadzenia przez nas marketingu, w tym marketingu bezpośredniego, nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

W zakresie w jakim przetwarzam Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej odwołania w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem.

Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić, gdy przetwarzam Twoje dane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją, chyba że dotyczy on marketingu bezpośredniego.

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem?

Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

Czy musisz podać mi swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z oferty mojego klubu fitness.

Twoje dane nie będą wykorzystywane przeze mnie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.UE.L.2016.119.1.).